COSMO PROF CO., LTD.
โทร 091-514-2945
  • th

บริการขึ้นทะเบียนจดแจ้ง อย.


บริการขึ้นทะเบียนจดแจ้ง อย.

 

บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

Cosmetic Registration

 

บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์, การผลิต และการจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งภายใน และต่างประเทศ

อาทิเช่น จดแจ้งขึ้นทะเบียน อ.ย. ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

(Food and Drug Administration Ministry of Public Health), ใบรับรองการผลิต,

ใบรับรองการตรวจค่า SPF, ใบรับรองเพื่อการส่งออก และเครื่องหมายการค้า (Certificate of free sale)

 

สนใจสร้างแบรนด์ คลิก

 

 

International Standard Guarantee